Bra att veta

Klicka på respektive rubrik för mer information

A

Avloppsbehållare


Öppna avloppsbehållare får ej användas, använd t ex lunga eller annan sluten behållare. Toalettkassetter/latrinbehållare etc töms i därför avsett utrymme i servicehuset, ingång på kortsidan. Gråvatten kan tömmas i brunnen utanför servicehuset nedanför rampen in till herrarnas och handikapptoaletten.B

Bastu


Du kan antingen göra din bokning via vår hemsida https://www.medskogssjon.se/bastu-tvattmaskin-och-torktumlare/ genom att fylla i formuläret eller ladda ned vår app för bokningar.

Du hittar appen här: https://eu.jotform.com/app/230645933163355

Du kan också scanna den här QR-koden för att ladda ned appen:

Brandsäkerhet


Brandsläckare finns på båda långsidorna av servicehuset, vid stuga 1A samt vid plats 17 och 57. Utrymningsplaner finns anslagna vid varje brandsläckare.

Återsamlingsplats: Vid flaggstängerna framför restaurangen. Medtag om möjligt varma kläder/filt till återsamlingsplatsen om vädret så kräver.
Fordon får ej medtagas.

Om det börjar brinna
• Agera efter principen: Rädda – Varna – Larma – Släck.
– Rädda människor i fara,
– Varna omgivningen,
– Larma räddningstjänsten,
– Försök släcka om du har släckare eller slang, men ta inga onödiga risker.
• Vid behov av hjälp i en nödsituation – ring 112.
• Flytta om möjligt campingenheter/tält som är i fara.
• Möt upp när räddningstjänsten kommer till platsen och visa var det brinner.

Bussförbindelser


Det är lätt att ta sig in till Sandviken eller Ockelbo med buss, linje 44. Tidtabell finns i receptionen.C

Camping i naturen


Medskogssjöns Camping är en camping där det kan förekomma vanliga djur såsom myror , igelkottar , flygfän som kan svärma o.s.v. – detta är fullt naturligt och ingenting vi kan styra – vi är helt enkelt en naturlig camping.

Campingtomt


Den hyrda tomten får endast användas till uppställning av egen bil och husvagn/husbil. Meddela direkt vid ankomsten om du har med dig extra tält, båt etc.

Personbil som utgör del av campingenhet skall parkeras inom tomtgränsens markeringar, tänk på att inte parkera så att annan trafik inom området hindras. Parkering på annan campingtomt är inte tillåtet. Campingen förbehåller sig rätten att anteckna bilnumret och skicka faktura på campingavgift för minst ett dygn.

Andrahandsupplåtelse är förbjudet och det är inte heller tillåtet att utan tillstånd* skriva sig på campingen. Man måste vara myndig för att boka stuga eller campingtomt. Minderåriga får inte under några förhållanden bo här utan målsman.

Tecknat hyresavtal omfattar incheckad gäst samt dennes make/maka/sambo och deras hemmavarande barn. För övriga boende äger campingen rätt att ta ut tilläggsavgift av 100 sek/familj/natt. Vid tillfälligt dagsbesök skall bilar parkeras på parkeringsplatsen utanför området.

Generellt gäller att utöver vagn, förtält och personbil får inga andra byggnader och anordningar sättas upp på tomten utan tillstånd*, detta gäller även altangolv utanför förtältet. Traditionella förtält och standby tält är tillåtna. Eventuella byggnader/anordningar som uppförts utan tillstånd kan komma att behöva rivas, detta ombesörjs i så fall av gästen på dennes egen bekostnad.

Tillfälliga vindskydd av tyg och liknande material som är högre än 100 cm är tillåtet under förutsättning att de inte hindrar siktgator (t.ex. hörntomter).

Då platsen lämnas skall den röjas från golv och dylikt. Platsen skall lämnas helt tom. Om så ej görs räknas platsen som fortsatt dygns-/säsongscamping och avgift härför uttages. Vid eventuell försäljning av husvagn/husbil etc får campingtomten inte överlåtas till annan utan tillstånd*. Vid avflyttning skall tomten lämnas städad och fri från golv/staket. Nyckeln lämnas tillbaka i receptionen. Om platsen ej är städad vid avflyttning blir gästen skyldig att betala en minimiavgift på 1000 kr **.

* Ansök om tillstånd etc via e-post till Campingrad.Medskogssjon@gmail.com. Ange vad du söker för typ av tillstånd, vid bygge av altangolv etc ange mått etc (bifoga gärna en ritning), vilket platsnummer du har samt dina kontaktuppgifter, vi återkommer om vi behöver mer information inför beslut.

** Summan utgör en minimiavgift. Den slutliga summan är avhängig av hur stor arbetsinsats som krävs för att åtgärda bristen. Gästen debiteras för full kostnadstäckning inklusive administrationskostnader.

Cyklar, inlines mm


Åk gärna inlines, skateboard, sparkcyklar, cyklar och liknande men håll er till vägkanterna och respektera de fordon och gångtrafikanter som använder in- och utfarterna. På området närmast sjön är cyklar etc ej tillåtna. Maxhastigheten på 10 km/h gäller även cyklar etc.D

Digitala tipspromenader


Digitala tipspromenader finns i skogen runt campingen. Två tipspromenader för barn och vuxna ligger längs samma slinga utifall att du som förälder vill gå en tipsrunda tillsammans med ditt barn och svara på frågor för vuxna.

Det finns även tipspromenader vid naturstigen men dessa är enbart för vuxna då stigen ligger nära vattnet med risk för drunkningsolyckor, det är också ganska mycket rötter på stigen så gå försiktigt!

Du behöver godkänna att din telefon använder din platsinformation. Det är så kartan känner av vart du är och därmed kan öppna frågorna i din närhet. Om du valt att inte godkänna användande av din plats kommer tipspromenaden inte gå att genomföra. Du når tipspromenaderna genom att använda länkarna eller QR-koderna nedan.

Tipsrunda vuxen – Samma sträckning som tipsrunda barn, startar vid restaurangen
Naturstigstipsrunda 1 – Frågor om djur, växter, natur och trädgård
Naturstigstipsrunda 2 – Frågor om djur, växter, natur och trädgårdE

Elavläsning – gäller endast säsongsgäster


Elen läses av omkring den 15:e och faktureras sedan via Dooer. Länk till fakturan skickas antingen via SMS eller e-post. Betalningsmottagaren är Investa Ockelbo AB.

För information om elpris se nedan.

Elbilar


Det är inte tillåtet att ladda elbilar vid campingtomter eller stugor.

Eldningsförbud


Vid eldningsförbud är det förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse. Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Vid skärpt eldningsförbud gäller:

Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.

Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen. Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.

Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Elpris


För säsongsgäster tillämpar vi rörligt elpris för den del av elpriset som överstiger 2 kronor/kWh inklusive moms, skatt och övriga avgifter.

Elsäkerhet


Det är ditt ansvar som campinggäst att se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning du ansluter är CE-märkt och att alla kablar är hela.

Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara längre än 25 meter och ska ha en kabelarea på minst 2,5 m2. Kabelns skyddsledare ska vara märkt med grönt och gult. Kabeln skall vara märkt: HO7RNF samt 3G2.5mm2. Vid äldre uttag får anslutningskabel om max 2 meter användas. Undvik sladdvindor och om sådana trots allt används: rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter, i värsta fall med strömförande bil och husvagn som följd.

Förtält klassas normalt som antingen fuktigt utrymme, vått utrymme eller anläggning i det fria. Minimikrav för kapslingsklass på elmateriel för dessa utrymmen är; IPX1 (droppskyddat), IPX 3 (strilskyddat) och IPX4 (sköljtätt). Eventuella skador på campingens elanläggning som orsakats av utrustning med felaktig kapslingsklass ersätts fullt ut av gästen.

Campingen tar inte heller ansvar för ev förhöjd elförbrukning som orsakats av felaktig utrustning som kopplats in av gäster.

Läs mer om säker el på campingar på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Evenemang


Du hittar de evenemang som planeras på vår hemsida https://www.medskogssjon.se, Facebooksidan Medskogssjöns Restaurang & Camping https://www.facebook.com/medskogssjon, i facebookgruppen för säsongare https://www.facebook.com/groups/617567878349367 eller campinggäster https://www.facebook.com/groups/2811729595810564 samt på Instagram https://www.instagram.com/medskogssjons_restaurang/.F

Felanmälan


Om du upptäcker att det är något som är fel kan du antingen göra din felanmälan via vår hemsida http://www.medskogssjon.se/felanmalan/ genom att fylla i formuläret eller ladda ned vår app för felanmälan.
Du hittar appen här:
https://eu.jotform.com/app/233365795970369

Du kan också scanna den här QR-koden för att ladda ned appen:

Fiske/Fiskekort


Fiskekort krävs för fiske i Medskogssjön. Fiskekort kan lösas i receptionen eller via iFiske
https://www.ifiske.se/fiskekort-medskogssjons-sfk.htm
På iFiskes hemsida kan du också rapportera in din fångst och lägga till bilder.

För mer information om föreningen bakom fisket, information om inplantering av fisk, föreningens regler för fisket mm se Medskogssjöns Sportfiskeklubb
https://www.medskogssjonfiske.seG

Gasol- och elanslutningar


Gasol- och el- anslutningar skall vara provade och godkända enligt gällande bestämmelser. Gästen ansvarar för att föreskrifterna är uppfyllda – se mer om anslutningskablar under elsäkerhet.
Tänk på att byte av gasolflaskor och engångsbehållare inte får ske nära öppen eld, eftersom gasolen är extremt brandfarlig.

Grillning etc


Grilla aldrig med grillen direkt placerad på gräsmattan. Ha alltid med en kanna med vatten i närheten. Var försiktig med öppen eld, öppen eld på marken är ej tillåten inom området. Använd gärna våra grillplatser.

Var observant om det råder eldningsförbud.

Gräsklippare


Gräsklippare, sk “handjagare” finns att låna vid grillplatsen. Den hänger på/står längs väggen till förrådet (röda huset). Glöm inte att lämna tillbaka klipparen när du är färdig.H

Husdjur


Husdjur är välkomna! För alla oss som älskar djur är det ibland svårt att förstå andra människors rädsla eller irritation över husdjur. Det är viktigt att vi tänker till och lyssnar till våra medmänniskor och deras känslor. På camping bor vi trångt och det är lyhört, det är då extra viktigt att visa hänsyn.

Hundar ska hållas kopplade inom campingområdet, det finns gott om stigar och vägar i närheten där du kan rasta din hund. I vår servicebutik i receptionen finns det bajspåsar att köpa om du glömt att ta med.

Pälsdjur är tillåtna i våra stugor men viktigt att tänka på är att de inte vistas i sängar eller soffor. I vår restaurang är hundar välkomna på uteserveringen. I servicehuset är inga husdjur tillåtna.

Vill ni duscha er hund finns det dusch vid servicehuset utomhus sommartid. Hundar får bada i sjön vid naturstigen. Gå över bäcken och följ stigen en liten bit längs sjön, badplatsen är skyltad. I övrigt råder djurförbud i området närmast sjön.

I lagen om tillsyn över hundar och katter står att hundar under tiden den 1 mars till 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Det innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, men du behöver ha en sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Lagen finns till för att förhindra att hundar stör eller jagar vilda djur under den tid på året när de får sina ungar.I, J

Incheckning


Incheckning sker från kl 13:00 på ankomstdagen. Anländer ni efter kl 18:00 ber vi er kontakta receptionen.K

Karta över området
L

Latrintömning


Det finns möjlighet att tömma toakassett/latrinbehållare i servicehuset – ingång på kortsidan, gråvatten kan tömmas i brunnen utanför servicehuset nedanför rampen in till herrarnas och handikapptoaletten.

Länkar


Här finner du länkar till bokningssidor, appar, digitala tipspromenader mm.
Bokning av bastu
Bokning av tvättmaskin/torktumlare
Felanmälan

Tipsrunda barn startar vid restaurangen
Tipsrunda vuxen – Samma sträckning som tipsrunda barn, startar vid restaurangen
Naturstigstipsrunda 1 – Frågor om djur, växter, natur och trädgård
Naturstigstipsrunda 2 – Frågor om djur, växter, natur och trädgård


App för bokning av bastu
App för bokning av tvättmaskin/torktumlare
App för felanmälan och förslagM

Motorfordon och husvagnar


Undvik onödig motorfordonstrafik. Kör i gånghastighet (max 10 km/h) och så korta sträckor som möjligt.

Alla husvagnar/husbilar skall vara försäkrade. Campingen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Eventuell åverkan på byggnader, ledningar, mark, tomtmarkeringar eller andra gästers ägodelar ersätts av gästen.

Campingen ansvarar inte för förstörda varor i kylar och frysar vid ev strömavbrott etc. Vi hänvisar till ditt försäkringsbolag.

Musik


Lyssna gärna på musik men tänk på dina grannar som kanske inte delar din musiksmak. Spela på låg volym eller använd hörlurar, efter kl 22 resp 00 skall musiken stängas av.N, O

Ordningsregler


Här kan du ladda ned ordningsreglerna som PDF: OrdningsreglerP

Personuppgiftshantering


Medskogssjöns Camping lagrar personuppgifter om dig som gäst i en databas som används i campingens bokningssystem. Uppgifterna lagras i minst ett år från senaste uppdatering.

Som gäst har du rätt att få utdrag på lagrade uppgifter. Du har också har rätt att få uppgifterna raderade efter vistelsen. Adresser och telefonnummer används inte för direktreklam. E-post/mobilnummer används för utsändande av fakturor för bokad stuga/campingplats när så överenskommits samt för elförbrukning och säsongsavgift för säsongsgäster. E-post kan även användas för utsändande av enkäter vid utcheckning.

Gästdata som lagras är: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/organisationsnummer, ev Momsregistreringsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer samt ev registreringsnummer på husvagn/husbil.Q

QR-koder


Här hittar du alla QR-koder samlade.R

Rekommenderade avstånd


Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingfordon menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.

Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls. För att lätt kunna föra ekipage i säkerhet vid ev brand skall draget placeras ut mot vägen (säsongsgäster som redan har sina ekipage uppställda omfattas inte av dessa krav – dock gäller det vid ny uppställning).

Avståndet mellan två campingfordon eller mellan ett campingfordon och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingfordon menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.

Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls. För att lätt kunna föra ekipage i säkerhet vid ev brand skall draget placeras ut mot vägen (säsongsgäster som redan har sina ekipage uppställda omfattas inte av dessa krav – dock gäller det vid ny uppställning).


Exempel på Campingfordon:


S

Servicehus


Servicehus, kök och “tvättstuga” är öppet året runt. Hjälp oss att hålla byggnaderna snygga och i ordning genom att lämna utrymmena i samma skick som du själv önskar finna dem.

Tvättmaskin och torktumlare kan mot avgift (enligt särskild prislista) bokas via hemsidan eller app (du hittar appen här). Nyckeln hämtas i receptionen avgiften erläggs antingen i receptionen eller via faktura.

Det är förbjudet att röka i alla stugor och i alla gemensamma utrymmen på campingen. Det är också förbjudet att ha husdjur i de gemensamma utrymmena samt i vissa av stugorna. Har du djur – fråga i samband med bokning i vilka stugor man får ha djur. Om rök- och/eller husdjursförbudet inte respekteras, debiteras en saneringskostnad på minst 3000 kr.

Sociala medier


Vi har en sida på Facebook – Medskogssjöns Restaurang & Camping.
Det finns också två facebookgrupper, en är specifikt för säsongare (Säsongare Medskogssjön) och en för campinggäster (Campinggäster Medskogssjön). I säsongargruppen lämnas främst information som enbart berör säsongsgäster och i Campinggästgruppen lämnas mer allmän information. Vi finns också på Instagram: Medskogssjöns Restaurang & Camping.

Följ oss gärna!!

Sopor


Hushållssopor kastas i containern nedanför timmerstugan (stuga 4) där även behållare för grillkol finns (endast kall grillkol får lämnas i kärlet). Övriga sopor lämnas direkt till kommunens återvinningscentral.

Släpkärra finns att hyra för detta ändamål. Hör efter i receptionen.T

Tipspromenader, digitala


Digitala tipspromenader finns i skogen runt campingen. Två tipspromenader för barn och vuxna ligger längs samma slinga utifall att du som förälder vill gå en tipsrunda tillsammans med ditt barn och svara på frågor för vuxna.

Det finns även tipspromenader vid naturstigen men dessa är enbart för vuxna då stigen ligger nära vattnet med risk för drunkningsolyckor, det är också ganska mycket rötter på stigen så gå försiktigt!

Du behöver godkänna att din telefon använder din platsinformation. Det är så kartan känner av vart du är och därmed kan öppna frågorna i din närhet. Om du valt att inte godkänna användande av din plats kommer tipspromenaden inte gå att genomföra. Du når tipspromenaderna genom att använda länkarna eller QR-koderna nedan.

Tipsrunda barn startar vid restaurangen
Tipsrunda vuxen – Samma sträckning som tipsrunda barn, startar vid restaurangen
Naturstigstipsrunda 1 – Frågor om djur, växter, natur och trädgård
Naturstigstipsrunda 2 – Frågor om djur, växter, natur och trädgård

Trivsel


Medskogssjöns camping är en plats där vi vill att alla ska trivas och ha det trevligt. Söndag-Torsdag mellan kl. 23 och kl. 07 (musiken stänger vi av senast kl 22) samt Fredag-Lördag mellan kl. 01 och kl. 09 (musiken stänger vi av senast kl 00) ber vi er att visa extra hänsyn till sovande grannar, det innebär att det är OK att umgås i förtält och husvagnar men att vi gör det på ett sätt som inte stör.

Vi håller god ton och säger ifrån om någon stör, känner du dig obekväm med att göra det själv eller om tillsägelsen inte ger önskad effekt kontakta personal på 0290-600 40 eller 070-952 55 46.

Tvättmaskin och torktumlare


Du kan antingen göra din bokning via vår hemsida genom att fylla i formuläret eller ladda ned vår app för felanmälan och bokningar. Du hittar appen här.

Du kan också scanna den här QR-koden för att ladda ned appen (vi använder samma app för bokning av bastu, tvättmaskin och registrering av felanmälan)U

Utcheckning


Utcheckning sker senast kl 12:00 om inget annat överenskommits. Önskar ni checka ut innan receptionen har öppnat ber vi er kontakta receptionen dagen innan avresa.V

Viktiga telefonnummer


SOS 112

Polis 114 114

Taxi Sandviken 026-66 44 00
Taxi Stor och Liten Sandviken 026-27 40 00
Gävle Taxi 026-12 90 00
Ockelbo Taxi 0297-403 21

Reception 0290-600 40

Ockelbo Kommun 0297-555 00
Sandvikens kommun, Medborgarservice 026-24 00 00 (kl. 08.00–16.00 helgfria vardagar)W

WiFi


Wifi finns i restaurangen.X, Y, ZÅ

Åldersgräns


Man måste vara myndig för att boka stuga eller campingtomt. Minderåriga får inte under några förhållanden bo här utan målsman.

Återsamlingsplats vid brand


Vid eventuell brand sker samling vid flaggstängerna framför restaurangen. Medtag om möjligt varma kläder/filt till återsamlingsplatsen om vädret så kräver.
Fordon får ej medtagas.
Ä, Ö

Öppettider


Aktuella öppettider hittar du här.

Överträdelse


De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Campingledningen kan tvingas vidta åtgärder mot de gäster som inte respekterar campingens ordningsregler och ignorerar en varning från campingägaren eller dennes ställföreträdare. Gäster som stör och har hotfullt beteende gentemot andra gäster kommer varnas och kan omedelbart avhysas från sin plats och avlägsnas från campingen.

Polis, campingägaren eller dennes ställföreträdare äger rätt att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter campingens regler och de anvisningar som campingägaren eller dennes ställföreträdare anger, i de fall de bedömer att överträdelserna är grova.


Saknar du någon information som du tycker borde finnas här? Tveka inte att maila Lotta@medskogssjon.se

Följ oss på sociala medier: